sard ekhtesasi aloe00 torist shen shalikoobi shahrebazi mokamelkhoraki khorma keshavarzi

اطلاعیه فروشگاه

برای سفارش طرح توجیهی اختصاصی توسط گفتگوی زنده و شرح مختصری از طرح درخواستی اقدام نمائید . در صورت آنلاین نبودن ظرف حداکثر 8 ساعت پاسخ شما توسط ایمیل داده خواهد شد . با تشکر

طرح توجیهی آب معدنی طبیعی و مصنوعی

طرح توجیهی آب معدنی طبیعی و مصنوعی

نوع فايل: pdf

تعداد صفحات :42

 

آب ماده اي فراوان در کره زمین است. به شکل هاي مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانـه و...
دیده میشود. آب در چرخه خود، مرتباً از حالتی به حالت دیگرتبدیل میشود، اما از بین نمیرود.
هر گونه حیات محتاج آب میباشد. مروري بر سوابق تمدنهایی که در طول تاریخ شکل گرفتهانـد
و شکوفا شده اند نشانگراین واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی بـه آن یکـی از کلیـدي
ترین عوامل فراگیري و اسـتمرار آنهـا بـوده اسـت . افـزایش تقاضـا بـراي آب و اوجگیـري رقابـت
بین مصرف کنندگان مختلف موجب شده انسان براي ایجاد موازنه وتعادل بین توزیع نیازهـا ومنـابع
آب موجود مستقیما در وضعیت طبیعی رودخانه ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره
و توزیع آب شرایط طبیعی را بهمنظور تامین نیازهـاي خـود تغییـر دهـد . آب معـدنی و آب شـرب
بعنوان یکی از نیازهاي اساسی روزمره انسان و استمرار حیات میباشد . میزان نیاز روزمره هرفرد 1 تا
2 لیترمیباشد که بستگی به شرایط آب وهوایی و سن و سال دارد . استفاده از آب آشامیدنی سالم و
گوارا یکی از مهمترین فاکتورهاي مصرف آب میباشد کـهاز سـالیان بـسیار دور بـه آن توجـه شـده
است . امروزه مصرف آب هاي بطري اي رواج بسیاري پیدا کرده است چرا که آبهـایی کـه داراي
مواد معدنی غنی می باشند براي انسان مفید هستند . آب هاي بطري اي به دو دسته اصلی تقسیم مـی
شوند، آب گازدار و آب ساده ، آب گازدار ممکن است به طور طبیعی با دي اکسید کـربن تـصفیه

شوداما گاز آن معمولا" در طی عملیاتی به آن اضافه می شود. میکروبها در آب گازدار زنده نمـی
مانند زیرا دي اکسید کربن حل شده در آب به آن خاصیت اسیدي می دهد.
اکثر آبهاي بطري اي، آب چشمه ها یا رودها هستند که در همان محل، در شرایط کاملا" بهداشتی
و بدون استفاده از هیچگونهمواد شیمیایی، داخل بطري ها ریختهمی شوند. در نتیجهاین آبها ممکن
است حاوي باکتریهاي طبیعی وبی ضررباشند کهالبته در طول مدت زمان نگهداري، این باکتریهـا
به این دلیل کهازمواد مغذي استفاده نمی کنند تدریجا از بین می روند. درنوعی از آبهاي بطرياي
کهبا عنوان "آب آشامیدنی"، شناخته شده اند، از مراحل مختلفی بـراي کـم کـردن تعـداد اینگونـه
میکروبهاي احتمالی استفاده می شود .
1 -معرفی محصول
آبهاي معدنی ، از چشمههاي طبیعی یا چشمههایی که مصنوعا ایجاد شده اند ، جریـان دارنـد و
آنها را در همان سرچشمه در ظرف مخصوصی پرمیکنند و براي مصرف حملمینمایند .آب
چشمهها بطور کلی داراي نمکهایی هستند که درموقع عبـور آب از سـطح زمـین در آن حـل
شده ولی آب مقطر فاقد این نمکهاست. مقدار این نمکهـا در آبهـاي معـدنی بمراتـب زیـادتر و
لااقل به یک در هزارمیرسد.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
42-ab-maadani-tabiei-masnooei_1958106_3547.zip993.7k

با کاشت آلوئه ورا در سال 97 ثروتمند شوید

 با کاشت آلوئه ورا در سال 97 ثروتمند شوید  با کاشت آلوئه ورا در سال 97 ثروتمند شوید|دانلود    کاشت آلوئه ورا در 1 هکتار – هزینه کاشت یک هکتار – هزینه های داشت یک هکتار – هزینه های برداشت یک هکتار   طرح توجیهی:طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا به مساحت 1 هکتار و 20 هزار عدد پاجوش  فهرست موارد مطرح شده در طرح توجیهیمشخصات کلی طرح :مشخصات و محدوده جغرافیایی زمین:بررسی هزینه های سرمایه گذاری طرح:الف) سر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,500 تومان